1. CINE SUNTEM NOI?

OAMENI SI COMPANII SRL (denumită în continuarea „Societatea”), cu sediul social în Iași, Strada Spital Pașcanu nr. 15,  inregistrata la ORC sub nr.  J22/973/2000, CUI 13611073, avand datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Această nota de informare descrie de ce și cum prelucram datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastra atunci cand Societatea actioneaza ca Operator de date cu caracter personal.

2. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

NE PUTETI CONTACTA LA:

Email: gdpr@oamenisicompanii.ro

Adresa: Strada Spital Pașcanu, nr. 15, Iași, cod 700373, Jud. Iași.

3. DATE ORI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SOCIETATE

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot duce la identificarea acesteia.

Politica noastră este de a colecta datele personale necesare în scopurile determinate de activitățile Societatii și solicităm clienților si partenerilor noștri să ne comunice acele date cu caracter personal necesare în aceste scopuri. Datorită diversității serviciilor și/sau produselor pe care le oferim, descrise aici, este posibil sa prelucram mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul de produs / serviciu / activitate / scop al prelucrării.

Principalele date / categorii de date prelucrate de Societate pot fi, dupa caz si in funcție de scopurile asociate prelucrării, date precum:

 • date de identitate (nume, prenume, serie si numar act de identitate / de stare civila, etc), alte date aflate in documentele de identitate (precum data nașterii etc)
 • date de contact (adresă/e de email, adresa de domiciliu/reședință, numere de telefon)
 • date legate de profesie, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, locul de munca (calificare / formare profesională, funcția ocupată, locul muncii etc.)
 • date obținute în urma accesării platformelor online ale Societatii (cum ar fi identificatorul online al persoanelor care acceseaza unul sau mai multe dintre Site-urile ori paginile Societății, identificator prelucrat in scopurile amintite in Politica de cookies aferenta respectivei/ului pagini/Site), potențiale date primite/colectate prin intermediul platformelor de rețele sociale
 • date aferente monitorizării video a spațiilor utilizate de către Societate
 • număr unic de identificare gen CNP (în situații excepționale cum ar fi în vederea alocării unor punctaje de către asociațiile / organismele specifice din domeniul medical pentru medici care participa la evenimente de specialitate)
 • imagini video din cadrul spațiilor utilizate de Societate sau aferente evenimentelor organizate de acesta: foto și video (dar nu biometrice),
 • preferințe în legătură cu tipuri de servicii și produse,
 • date necesare evaluării de risc aferente persoanelor fizice reprezentanți / garantori în legatură cu clienți persoane juridice
 • este posibil să prelucram și date speciale precum date privind apartenența la sindicate, opiniile politice, în măsura în care acestea apar in documente sau declarații publice sau în alte surse disponibile publicului
 • voce aferent inregistrarilor de la evenimente, iar in call center doar in masura in care se inregistreaza convorbirile, imagine/video aferent inregistrarilor de la evenimente
 • semnatura
 • informatii privind potentiale contraventii / infractiuni (care pot fi captate din surse publice)

4. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale direct de la dumneavoastra. Putem prelucra date cu caracter personal colectate din alte surse precum:

 • membrii comunitatilor noastre, furnizorii sau partenerii
 • alte surse disponibile public (precum ORC, ANAF, mass media, site-uri de retele sociale etc)

5. CE TIPURI DE PRELUCRARI DE DATE EFECTUEAZA SOCIETATEA NOASTRA?

Societatea noastra prelucrează date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

6. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Societatea va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, Societatea va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Desfasurarea obiectului de activitate al Societatii, furnizarea de produse si prestarea de servicii aflate in legatura in special cu activitatea principala a Societatii, respectiv activitati de comunicare si relatii publice, de creare si administrare comunitati de afaceri si/sau profesionale, organizare de evenimente, informare profesionala si comunicare in cadrul comunitatilor, servicii de marketing si comunicare pentru clienti, transmitere de newslettere aferente site-urilor si de rapoarte digitale aferente comunitatilor noastre, administrare site-uri web, cat si raportat la alte activitati conexe. Oferim o gamă variată de servicii si produse pe care le puteti gasi aici.
 • Gestionarea relatiilor noastre cu clientii, furnizorii, profesionistii din diverse domenii de activitate etc, imbunatatirea activitatii si serviciilor Societatii raportat la clientii si partenerii nostri, corespondență, oferte, negocieri, gestionare contracte.
 • Prelucram datele cu caracter personal in scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale si angajamentelor asumate fata de dumneavoastra.
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, măsuri care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizam. Totodata, putem efectua verificari privind persoanele fizice care acționeaza în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienti sau parteneri, persoane juridice.
 • In conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților si partenerilor nostri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru acestia. Putem prelucra datele personale pentru a va invita la evenimente si programe dedicate, pentru participarea in comunitatile business si profesionale, promovarea de servicii si/sau produse, activitati asociate.
 • In cazul vizitarii site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe retele sociale, este posibil sa prelucram unele informatii despre identificatorul online al vizitatorului in scopurile amintite in Politica de cookies (pentru mai multe informatii accesati Politica de cookies) sau alte date personale potential primite/colectate prin intermediul acestor platforme si/sau provenite din retele sociale sau alte surse publice digitale.
 • Respectarea unor cerințe legale si/sau de reglementare, cum ar fi cele de natura fiscala sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementeaza obiectul nostru de activitate ori, dupa caz, de arhivare.
 • Gestiune economico-financiara-administrativa.
 • Constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • Statistici interne.

7. TEMEIURILE JURIDICE SI CONDITIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZA PRELUCRARILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al Societatii, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.

Prelucrarea se intemeiaza pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrarii:

 • prelucrarea poate fi necesară in vederea incheierii unui raport juridic / contract si/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Societatii (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public (de ex. cele referitoare la operatiunile de arhivare);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terţă, respectiv:

– pentru administrarea activitatii noastre, furnizarea de bunuri si prestarea de servicii aflate in legatura in special cu activitatea principala a Societatii, respectiv activitati de comunicare si relatii publice, de creare si administrare comunitati de afaceri si/sau profesionale, organizare de evenimente, informare profesionala si comunicare in cadrul comunitatilor, servicii de marketing si comunicare pentru clienti, transmitere de newslettere aferente site-urilor si de rapoarte digitale aferente comunitatilor noastre, administrare site-uri web, cat si raportat la alte activitati conexe,

– pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți și clienții ori partenerii noștri, inclusiv, dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, în conditiile legii,  pentru a va invita la evenimente si programe dedicate, pentru participarea în comunitățile business și profesionale, promovarea de servicii si/sau produse, activitati asociate,

– pentru gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra

– gestionarea sesizarilor/reclamatiilor in legatura cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea imbunatati produsele si/sau serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta

 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, doar daca ne aflam in una dintre ipotezele expres prevazute de Regulament in acest sens.

8. CAT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 • Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Societatea ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți
 • Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens (de ex in cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, documente justificative putand consta inclusiv in inregistrarile video / fotografiile realizate in vederea si/sau in cadrul evenimentelor la care va invitam, etc)
 • Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti /clientii /beneficiarii serviciilor noastre/ parteneri ai Societatii si reprezentantii lor, respectiv pana la exercitarea dreptului de renuntare (opt-out), pentru transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre ori ale altor persoane dupa caz, comunicari comerciale, invitatii la evenimente si programe dedicate, pentru participarea in comunitatile business si profesionale, promovarea de servicii si/sau produse, activitati asociate,
 • Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ
 • Timp de 30 zile pentru imaginile aferente monitorizarii prin mijloace video in sediile utilizate de Societate,
 • Pe perioada de arhivare in interes public mentionata de lege sau in politicile aplicabile ale Societatii, dupa caz, pentru datele continute in documentele pentru care legea sau Societatea au prevazut arhivarea

În orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Societate și persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Societate, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situatiile în care Societatea ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Societatii ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitarii oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa gdpr@oamenisicompanii.ro sau prin intermediul site-ului ori ne puteți transmite o o cerere scrisă la sediul social al Societatii sau o puteti depune personal in sediul din Strada Spital Pașcanu, nr. 15, Iași, Jud. Iași, cod 700373.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, societatea noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care introduceti o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor dvs, informaţiile vor fi furnizate de societatea noastra tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care solicitati un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, societatea noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri primita din partea dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vă vor fi comunicate prin intermediul răspunsului înaintat de societatea noastră în legătura cu cererea în cauza.

Dreptul de accesAveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obtine din partea Societatii o confirmare daca acesta prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.In cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiti informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.La solicitarea dumneavoastra, Societatea furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.
Dreptul la rectificarea datelorAveti dreptul de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.
Dreptul la ștergerea datelorAveti dreptul de a obține din partea Societatii  ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevazute de Regulament, dacă se aplica unul dintre următoarele motive:a)          datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;b)         va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;c)          va opuneti prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte şi nu există motive legitime care să prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau va opuneti prelucrării în scopuri de directd)         datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;e)         datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Societatii  în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;f)           alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile
Dreptul la restricționarea prelucrăriiAveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (conform articolului 18 din Regulament) in urmatoarele cazuri :a)       Contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Societatii să verifice exactitatea datelor;b)      Prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneti ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;c)       Societatea  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; saud)      V-ati opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelorAveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ati furnizat catre Societate,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, si la transmiterea acestora catre alt operator, fără obstacole din partea Societatii, în cazul în care:(i)         prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și(ii)       prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Societate la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte tertaIn orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte, inclusiv crearii de profiluri. In acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing directAtunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.Va informam ca Societatea va poate transmite invitatii, oferte, informari si alte tipuri de comunicari in lumina unor situatii cum ar fi: urmare a participarii dvs la un eveniment organizat de Societate ca organizator principal sau ca partener, a faptului ca v-ati abonat in site/-uri sa primiti newslettere din partea noastra, a participarii ca membru intr-o comunitate de afaceri si/sau profesionala gestionata de Societate etc.Transmiterea de comunicari este administrata de catre Societate in principiu de o maniera distincta (diferite liste de comunicare) astfel incat sa primiti informatiile care sunt de interes pentru dumneavoastra.In consecinta, daca va manifestati dreptul de opozitie (opt – out) cu privire la primirea unei anume comunicari (de exemplu a unui newsletter), exista posibilitatea de a primi in continuare comunicari din partea Societatii aferent unei liste distincte de comunicare (cum ar fi rapoartele digitale destinate membrilor fiecarei comunitati in parte).
Dreptul de retragere a consimţământuluiÎn cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs. , aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.
   

10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la gdpr@oamenisicompanii.ro.

De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa Postala:  Iasi, Strada Spital Pașcanu nr. 15,

Ori prin intermediul site-ului www.oamenisicompanii.ro,

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim in termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naționață pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”).

11. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Societatea  poate transmite / acorda acces / divulga datele personale in principal catre următoarele categorii de entități:

 • autoritățile si entitati publice (cum ar fi autoritati fiscale etc)
 • parteneri comerciali (profesionisti in diverse domenii de activitate, membri ai comunitatilor de afaceri si/sau profesionale administrate de Societate, participanti la activitatile, evenimentele si programele organizate de Societate etc).

Mentionam ca membrii comunitatilor de afaceri si/sau profesionale administrate de Societate au acces in cadrul comunitatilor din care fac parte la unele date cu caracter personal ale celorlalti membri ai comunitatilor in cauza.

 • prestatori de servicii si/sau persoane imputernicite care prelucreaza datele personale in numele Societatii, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, furnizori de servicii turistice, furnizori de servicii de transport, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces si video, prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale, etc)

Transferurile si divulgarea nu se fac de principiu catre entitati din afara Uniunii Europene. Daca Societatea transmite datele dvs cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzator, respectiv ca transmitem datele intr-o tara care asigura un nivel adecvat de protectie conform evaluarii de catre Comisia Europeana ori, daca se considera ca tara respectiva nu are legi echivalente cu standardele UE de protectie a datelor, vom cere tertei parti sa incheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care sa reflecte aceste din urma standarde sau sa ofere alte garantii adecvate in acest sens. Prezentul paragraf nu cuprinde eventuala prelucrare efectuata de catre  unii membrii ai comunitatii/lor de afaceri si/sau profesionale gestionate de Societate (care au acces la acele date disponibile prin intermediul comunitatii), prelucrari care nu intra sub controlul Societatii.

12. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

In cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastra, va aducem la cunostinta ca   de regula nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Societate, cu excepția cazurilor in care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unei relatii juridice/contract.  Astfel, in masura optati pentru unul sau mai multe dintre serviciile Societatii, alegeti sa va alaturati unei comunitati de afaceri si/sau profesionale gestionata de Societate, intrati intr-o relatie juridica cu Societatea sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligatiilor asumate de Societate in raport cu dvs ori pentru furnizarea serviciilor si/sau produselor catre dumneavoastră.

Astfel ca, in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa fie in imposibilitatea de a incheia contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra
 • societatea noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a-si onora partial / integral obligatiile asumate fata de dvs.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra la gdpr@oamenisicompanii.ro.

Prin prezenta Nota, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre Oameni și Companii  in lumina Regulamentului si am fost informat/a de catre Oameni si Companii  cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.